Stiftsmötet 2021: Behandling av coronatiden och framtidsutsikter

Nyheter
20.11.2021

 

Missionsstiftets ordinarie stiftsmöte ordnades lördagen den 20 november i verksamhetscentret Koinonia i Helsingfors. Mötet ordnades med så kallad hybridmodell, så att en del var på plats medan andra deltog på distans. År 2020 ordnades stiftsmötet helt och hållet på distans, och också denna gång deltog en stor del av representanterna på distans. Stiftsmötet har tills vidare med avsikt ordnats i slutet av året. Tanken har varit att man då, inför årsskiftet, kan summera det gångna året samt redan blicka framåt. På grund av pandemiläget var år 2020 exceptionellt också för Missionsstiftet. Situationen har medfört sin egen börda åt prästkollegiet och ansvarstagarna. Å andra sidan har det tackats för att Missionsstiftet smidigt kunnat handla i olika slags situationer.

Vid stiftsmötet publicerades även årsboken för år 2021. Boken innehåller i sedvanlig ordning högklassiga och intressanta artiklar, samt statistik. Boken kan köpas i församlingarna och från stiftets kansli.

Den utdragna pandemin har också medfört en ekonomisk belastning som behöver uppmärksammas. I och med att kyrkans ekonomi som helhet är ansvarsfullt och väl skött är det möjligt för oss att klara oss också i denna situation. ”Sist och slutligen är vi förstås beroende av församlingsmedlemmarnas tjänstvillighet och kärlek. Fastän den här tiden har varit utmanande också i ekonomiskt avseende, ser jag ingen orsak varför vi inte tillsammans kunde få kyrkans ekonomiska bas i gott skick”, kommenterar stiftsdekan Joel Kerosuo.

Inkommande år fortsätter Missionsstiftet enligt plan kring samma teman som hittills. En central tanke är att arbeta för att Missionsstiftets församlingar kunde framstå som ett öppet, inbjudande och pålitligt lutherskt alternativ. För att detta ska kunna bli verklighet krävs det att Missionsstiftet styrks som frivilligorganisation och att man på alla plan ser hur viktig den frivilliga insatsen är.

”Vi är kallade att göra kyrkans arbete långsiktigt. Här finns det inga trollkonster att ta till. Vi har en fast grund; härifrån är det bra att gå vidare”, kommenterar Kerosuo.

Uppdaterad stiftsordning

Utöver de stadgeenliga punkterna var det största ärende som årets stiftsmöte behandlade en revision av stiftsordningen. Under de år som gått har det kunnat noteras att det på vissa punkter skulle behövas en exaktare formulering. För detta syfte hade det utnämnts en konstitutionskommitté som gick igenom stiftsordningen och kom med förslag till ändringar. Efter en remissrunda framfördes den reviderade ordningen åt årets stiftsmöte för godkännande.

Arbetsgrupp för att reda ut frågor angående registrering

Johannes församling i Tammerfors framförde ett initiativ där det föreslogs att stiftsrådet skulle utnämna en arbetsgrupp som skulle få i uppdrag att utreda för- och nackdelarna med att registrera eller låta bli att registrera Missionsstiftet som ett religionssamfund. Arbetsgruppen rapporterar om sitt arbete för följande stiftsmöte, med syfte att diskussionen senare förs vidare tillsammans. ”Jag anser att det är bra att saken utreds. Fastän vi under coronatiden skulle ha haft en tydligare juridisk ställning som registrerat samfund så finns det fortsättningsvis inget teologiskt eller verksamhetsmässigt tryck att brådska åt något håll. Saken diskuteras dock med jämna mellanrum, och det finns många olika åsikter. Det är förstås bra och nyttigt att grundligen klargöra för alla, vilka konkreta möjligheter vi har och hur de inverkar på andra saker. Målet är alltså att vi bättre skulle veta vad det är som vi diskuterar, om och när saken diskuteras. Jag anser att denna strävan är befogad”, säger Kerosuo som kommentar till initiativet. Stiftsmötet godkände förslaget. Det nyvalda stiftsrådet utser arbetsgruppens medlemmar i ett senare skede.