Evangelisk-lutherska missionsstiftet i Finland

Se även:

Vad är Missionsstiftet?

Missionsstiftet är en luthersk kyrka i Finland. I centrum för vårt arbete står det frälsande och livgivande budskapet om Kristus Jesus. Vi vill i allt bygga på Bibelns och den lutherska bekännelsens grund.

Missionsstiftets liv kommer till uttryck i dess församlingar. Vi är en del av Guds folk på vandring genom historien. I vardagen vill vi dela med oss av gemenskapen i Guds familj. I centrum för allt står gudstjänsten där Kristus betjänar oss med sina gåvor. Missionsstiftet är öppet för nya besökare och församlingar. I enlighet med vårt namn vill vi kalla människor både från nära och fjärran in i en församlingsgemenskap och till glädjen att få känna Kristus.

Se även: Frågor & svar.

Vår bakgrund

Missionsstiftet grundades år 2013. Vår bakgrund finns i Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland. Det andliga nödläget i denna kyrka ledde till att kristna på olika håll i Finland blev hemlösa; dessa kristna grundade församlingar inom ramen för Finska Lutherstiftelsen (1999). För oss blev det här alternativet ett livsvillkor. Som kyrka vill vi för vår del förmedla och upprätthålla den biblisk-lutherska traditionen som i århundraden funnits i Finland.

Se även: Kort historik.

Vår vision

Församlingen är till sitt väsen först och främst en gudstjänstgemenskap. I den heliga mässan talar Kristus livets ord till oss och ger oss sin kropp och sitt blod till syndernas förlåtelse. Altaret och predikstolen är den Helige Andes källa till förnyelse. Vi lever av Kristi gåvor, och därför går vi regelbundet i mässan. Gudstjänsten ger liv både för nuet och för evigheten. Församlingen är ett andligt hem där vi övar oss i att leva som en gemenskap. Vi vill dela sorger och glädjeämnen och stödja varandra. Vi vill leva i ett hem där alla har en herde som de känner. Man kan ansluta sig till Missionsstiftet genom att bli medlem i en av våra församlingar. I denna församlingsgemenskap kan man färdas hela vägen – ända hem. Våra herdar betjänar oss med kyrkliga förrättningar – från dop till jordfästning.

Mångsidig verksamhet utöver gudstjänstlivet

  • Tyngdpunkten för barn- och ungdomsverksamheten ligger på läger och andra evenemang på olika håll i Finland. Barnläger på svenska har av tradition arrangerats i Jakobstadstrakten.
  • Också för andra målgrupper, ex. kvinnor, män och unga vuxna, ordnas regionala och riksomfattande evenemang. Dessa ordnas främst på finska – det svenska arbetet siktar på att utvidgas.
  • I många församlingar samlas bibelkretsar och smågrupper.
  • I yttremissionen betonar vi teologisk utbildning samt översättning av litteratur. Vi har understött arbete i Europa, Asien och Afrika.

Varifrån kommer tillgångarna?

Missionsstiftets ekonomi är baserad på kollekter och frivilliga understöd. Även testamentsinkomster har en stor betydelse. Vi får inget finansiellt stöd från staten eller andra parter. Församlingarna har som mål att stå för sina egna utgifter samt sin andel av de gemensamma utgifterna. Den ekonomiska administrationen sköts via Finska Lutherstiftelsen.

År 2022 uppgick kollekter och understöd till drygt 1,58 miljoner euro.

En del av den världsomfattande lutherdomen

Missionsstiftet är en del av den lutherska kyrkofamiljen. Vi är medlem av Internationella lutherska rådet (ILC). Till detta råd hörde 54 medlemskyrkor år 2019; dessa kyrkor har sammanlagt ca 7,15 miljoner medlemmar.

Missionsstiftet har systerkyrkor i Europa och Nordamerika och samarbetspartner runt om i världen. Våra systerkyrkor i Norden är Missionsprovinsen i Sverige och Det evangelisk-lutherske stift i Norge.

Snabbfakta

År 2022

  • 40 församlingar
  • 2447 medlemmar
  • 7 prosterier
  • 3 svenskspråkiga församlingar: Jakobstad, Vasa och Åbo
  • 67 präster