Frågor & svar

STIFTETS GRUNDANDE

På vilket sätt skiljer sig stiftet från väckelserörelserna?

Många väckelserörelser gör ett värdefullt arbete i förkunnelsen, i själavårdsarbetet och på missionsfälten. De har ändå inte i enlighet med sin verksamhetsidé velat grunda församlingar, utan har sett sin egen uppgift inom andra områden. På grund av detta förblir de en del av ev. luth. kyrkan i Finlands förvaltningsstruktur, ekonomi och verksamhetsformer. Missionsstiftet och dess församlingar erbjuder däremot en helhetsbetonad gemenskap av församlingar, med de friheter och skyldigheter som det medför.

Stiftets församlingar kallar sina egna pastorer och stiftets biskop prästviger och leder prästerna. Man kan bli döpt in i eller ansluta sig till församlingsgemenskapen, och församlingens medlemmar bär själva ansvaret för ekonomin och verksamheten. Inom flera väckelserörelser finns det tecken på en utveckling mot en mer församlingsbetonad verksamhet, bland annat genom grundandet av gudstjänstgemenskaper. Missionsstiftet önskar gärna samarbeta med alla som eftersträvar en luthersk kyrklig förnyelse.

Vad är de församlingar som grundat stiftet?

Församlingarna som grundat stiftet är självständiga gudstjänstgemenskaper där människor samlas regelbundet för att be, höra evangeliets predikan, ta emot nattvardens gåva och uppleva de kristnas gemenskap. Församlingarna är organiserade som oregistrerade föreningar. De har ett eget namn och är ansvariga för sin egen verksamhet. De har kallat åt sig själva en pastor som bär det andliga ansvaret för församlingens verksamhet. Medlemskapet i församlingen grundar sig inte på boendeort. Dessa församlingar är till sin struktur personförsamlingar.

Varför ett sådant namn?

Orden evangelisk-lutherska och i Finland speglar kontinuiteten i förhållande till den finländska lutherdomen. Missionsstiftet förkunnar inte någon ny lära eller skapar ett främmande församlingsliv till den gamla lutherdomen, utan förenar sig med den evangelisk-lutherska tron som bekänts i Finland redan länge före oss.

Missionsstiftet kallas det för eftersom dess uppgift inte endast är att värna om traditioner och bevara läran, utan också att predika, bjuda in och sprida evangeliet såväl i Finland som i andra länder. Evangeliet skapar alltid mission, och en frisk församling är alltid en sändande/missionerande församling. Samtidigt måste man förstå att allt färre i Finland känner evangeliet och tror på Kristus som sin frälsare. Vårt land håller på att bli och har i stor utsträckning redan blivit ett missionsfält.

Stift kallas det för eftersom det  1) är en kyrklig struktur bestående av flera församlingar som 2) leds av en biskop. Detta kallas i kyrklig vokabulär för stift. En biskop ansvarar för ett stift.

Vem grundade Missionsstiftet?

25 församlingar grundade Missionsstiftet den 17.3.2013 med sina befullmäktigade representanters förmedling. Dessa församlingar har uppkommit huvudsakligen som ett resultat av den år 2000 grundade Finska Luthersstiftelsen arbete.

Är Missionstiftet en självständig kyrka?

Missionsstiftet är en del av den ” ena, heliga, katolska och apostoliska kyrkan”, som bekänns in kyrkans trosbekännelser.

Enligt de Lutherska bekännelseskrifterna är kyrkan de heligas gemenskap var evangeliet rent förkunnas och sakramenten rätt förvaltas. Därför är Missionsstiftet på grund av och i kraft av, däri skötta nådemedlen en sann kyrka. Enligt sin konstitutionsform är Missionsstiftet en oregistrerad förening. Missionsstiftet är inte ett registrerat religiöst samfund.

 

MEDLEMSKAP I STIFTET

Hur kan jag bli medlem i Missionsstiftet?

Medlem i Missionsstiftet blir man genom att bli medlem i någon av stiftets församlingar. En kristen är inte menad att leva ensam. Varje kristen behöver en församlingsgemenskap. Det betyder delaktighet i predikan av Guds Ord, nattvarden, dopet och herdeskapet. Till det hör också att bli medlem i en församling. Medlemskapet visar för en själv och för andra att jag hör till denna församling.

Till församlingsmedlem kan upptas den som är döpt, bekänner den evangeliak-lutherska tron och som i tro och liv vill binda sig till den evangelisk-lutherska bekännelsen.

Medlemskap i församlingen söks skriftligt och församlingens styrelse besluter om godkännandet. Tag modigt kontakt med pastorn i din närförsamling.

Jag har skrivit ut mig från Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland. Vilka kristna förrättningar kan jag be Missionsstiftet om?

Man kan gå genom hela livet i gemenskap med Missionsstiftets församling. Det ger delaktighet i gudstjänstlivet, den kristna gemenskapen och de kyrkliga förrättningarna. Missionsstiftets herdar tjänar församlingsmedlemmarna i de heliga förrättningarna, såsom dop, konfirmation, välsignelse av äktenskapet och begravning.

Kan en medlem av Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland höra till en av Missionsstiftets församlingar?

Ja. Missionsstiftet vill värna om gemenskapen med de medlemmar och anställda i Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland som i praktiken vill leva och verka på en konfessionell luthersk grund.

Kan man bli medlem i Missionsstiftet ifall man gått ur Evanglisk-lutherska kyrkan i Finland?

Ja, man kan. Missionsstiftet vill erbjuda ett lutherskt alternativ och en församlingsgemenskap för dem som inte längre av dogmatiska eller samvetsrelaterade skäl kan vara medlemmar av den Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland, men ändå vill tro och leva enligt en luthersk övertygelse.

 

MISSIONSSTIFTETS VERKSAMHET

Gör Missionsstiftet mission utomlands?

Jo, man kan bekanta sig närmare med utlandsmissionen här (på finska).

Hur många församlingar och medlemmar hör till i Missionsstiftet?

År 2020 hade Missionsstiftet 38 församlingar, vilka tillsammans hade 2313 medlemmar.

Församlingarna kan du finna här:  Missionsstiftets församlingar.

Mera statistik om Missionsstiftets församlingar: Missionsstiftets statistik (på finska).

Hur sköts stiftets ekonomi?

Missionsstiftets verksamhet finansieras uteslutande av dess tillhörande församlingar genom frivilliga gåvor.

Vad gör Missionsstiftet?

”Missionsstiftet förverkligar det missionsuppdrag som Herren gett åt kyrkan, genom att stöda församlingar, deras pastorer och alla kristna för att sprida, förvara och förnya den rätta tron, för vederkvickandet och förstärkandet av det kristna livet samt för att förverkliga den kristna kärlekstjänsten och diakonin.” (Stiftsordningen 2 kapitlet 1 §)

Vem eller vilka använder makt inom Missionsstiftet?

Maktbruket i Missionsstiftet är uppdelat och begränsat. Den mest grundläggande nivån är stiftsmötet. ”Den högsta makten i stiftet brukas av stiftsmötet” (5 kapitel 1 §) Stiftsmötet består till största delen av lekmanna-representanter för församlingarna samt präster som har ansvar för en församling. I ledningen av prästerna, teologiska frågor och disciplinära ärenden i stiftet används den högsta makten av biskopen, som har ett konsistorium till sin hjälp. Missionsstiftets vardagliga ärenden sköts av stiftets kansli, som leds av stiftsdekanen. Stiftsdekanen tjänar tillsammans med stiftssekreteraren och kanslisekreteraren.

 

MISSIONSSTIFTETS KONTAKTER

Vad är Missionsstiftets förhållande till Lutherstiftelsen?

Finska Lutherstiftelsen har grundat nya gudstjänstförsamlingar sedan år 2000, och detta arbete har skapat en grund för Missionsstiftets tillkomst. Lutherstiftelsen fortsätter nu sitt arbete som en bakgrundsorganisation i Missionsstiftet, och fungerar där som arbetsgivare för många av stiftets präster och handhavare av ekonomin. Lutherstiftelsen är en stödmedlem i Missionsstiftet och vill vara delaktig i dess utbyggande.

Vad är Missionsstiftets relation till den Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland?

Missionsstiftet är en luthersk kyrka. Den verkar skilt och självständigt från Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland, men dess rötter finns i den Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland. Missionsstiftet kom till i det andliga nödtillståndet i den Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland och ser sig fortsätta det lutherska arvet i vårt land. Detta syns på flera olika sätt. Missionsstiftet håller sig till samma biblisk-bekännelse lärogrund som den Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland. Dess gudstjänstliv bygger på samma liturgiska tradition. Den biskopligt ledda stiftsstrukturen i sig själv representerar även den samma historiska kontinuitet som har rått i den den evangelisk-lutherska kyrkan i Finland.

Vilka är Missionsstiftets internationella kontakter?

Missionsstiftet är medlem i:

Missionsstiftet har kyrkogemenskap med: