Två kandidater i biskopsvalet i januari

Nyheter
10.12.2020

I januari 2021 väljer Evangelisk-lutherska missionsstiftet i Finland en ny biskop mellan två kandidater. Biskop Risto Soramies anhållan om befrielse från sina tjänsteuppgifter godkändes 1.10.2020. Han kommer att avgå under år 2021. Den nya biskopen väljs enligt den valprocedur som stadgas i stiftsordningen.

I prästkollegiets möte 17.11.2020 utnämnde prästkollegiet två kandidater bland sig (i alfabetisk ordning): Esko Murto och Juhana Pohjola. Konsistoriet granskade kandidaterna och konstaterade att båda är dugliga att fungera som kandidater i det kommande biskopsvalet.

10.12.2020 utlyser stiftsrådet val och tillsätter en valnämnd samt sammankallar ett extra stiftsmöte som förverkligas med hjälp av distansförbindelse 23.1.2021. Biskopsvalet genomförs som förhandsröstning 16–18.1. Stiftsmötet bekräftar valresultatet. Rösträtt har alla präster som hör till Missionsstiftets prästkollegium samt församlingarnas stiftsmötesrepresentanter. Varje röstberättigad har en röst.

Biskopsvigningen planeras äga rum i samband med stiftets sommarfest 1.8.2021.

Intervju med kandidaterna

 1. Ålder, utbildning, nuvarande arbetsuppgift, bostadsort, civilstånd
 2. En hurdan biskop skulle du vara för vår kyrka?
 3. Vad skulle du speciellt vilja arbeta för som biskop?
 4. Hur skulle du som biskop främja det svenska arbetet inom Missionsstiftet?
 5. Biskopsvisitation hör till biskopens uppgifter. Skulle du vara beredd att förrätta mässor på svenska i de svenskspråkiga församlingarna och bemöta församlingsmedlemmarna på deras modersmål?
 6. Vad uppskattar du speciellt i din motkandidat?
 7. Har du en bibelvers som är dig speciellt kär?

Esko Murto

Esko Murto

 1. Jag är 39 år, bor i Tammerfors. Jag är teologie magister (Helsingfors Universitet) och har också ”Master of Sacred Theology” från Concordia Theological Seminary i USA. Jag har en tysk fru, Elisabeth. Jag är präst i Sankt Johannes församling här i Tammerfors.
 2. Bara Gud vet! Om jag skulle bli biskop i Missionsstiftet, hoppas jag att jag skulle kunna ta hand om präster både i andliga och vardagliga, mänskliga behov – och stå stadigt och offentligt för Guds ord, med kärlek och klarhet.
 3. Andlig välfärd, glädje över evangelium och motivation att arbeta som pastor är alla jätteviktiga saker, och även när ”burn out” inte hotar, måste flera präster ändå kämpa mot känslor (och frestelser) som försöker ta bort glädjen och hoppet. Oberoende av vem det är som blir biskop, hoppas jag att vårt stift kan arrangera andliga ”reträtter” – speciellt för pastorer, men också för alla kristna.
 4. Tyvärr känner jag inte så bra till vilka problem eller speciella behov våra svenskspråkiga medlemmar har. Jag tycker att jag först skulle fråga dem vad de behöver.
 5. Ja, jag skulle vara beredd! Jag gifte mig i Tyskland, på tyska, med hjälp av en tolk eftersom jag inte förstod tillräckligt tyska och tjänstemannen inte kunde tala engelska. Språket är naturligtvis viktigt, men det viktigaste är kärleken och enheten mellan kristna.
 6. I Juhana Pohjola sammankopplas både djup teologisk kunskap och ett hjärta för själavård. Han har en stor förståelse och vilja att arbeta för kyrkans bästa. Jag tycker om hans humor också – Juhana är allvarlig med Guds ord, men han kan skratta med dig åt många saker.
 7. Speciellt före gudstjänsten ber jag ofta en psalmvers: ”Jag blev glad när man sade till mig: ’Vi skall gå till Herrens hus.’” (Ps. 122:1) Det finns plats för olika känslor i gudstjänsten, men i grunden borde alltid finnas glädjen. Det är viktig för alla kristna, och präster naturligtvis också – glädje över Guds nåd och kärlek i Jesus Kristus.

Juhana Pohjola

Juhana Pohjola

 1. 48 år, Helsingfors, teologie doktor, en fru och fyra barn, stiftsdekan.
 2. Jag känner väl till Missionsstiftets uppkomst, verksamhet och församlingarna. Jag vill bygga upp vår kyrka i denna historiska brytningstid på en bekännelsetrogen luthersk grund tillsammans med engagerade församlingsmedlemmar och vårt kunniga prästkollegium. Jag ser att vår lilla kyrka har en viktig uppgift i vårt land, för vi har ju det största möjliga budskap om Kristus att sprida!
 3. Som biskopens huvudsakliga uppgift ser jag förkunnelsen av evangeliet genom predikan samt genom att stödja prästerna och församlingarna i denna uppgift. Det är också viktigt att ge vår kyrka ett ansikte och vittna om tron i samhället även då vi möter motstånd.
 4. Jag vill besöka församlingarna, stödja arbetet med publikationer för egen del samt stödja teologiestuderande och arbeta för att också nya svenskspråkiga församlingar kan födas. Jag hoppas att det svenska arbetet kunde gestalta sig ännu tydligare i vår kyrka.
 5. Det har jag redan gjort och skulle gärna göra det också i framtiden!
 6. Utmärkt teolog, lärare och skribent!
 7. För mig är livet Kristus, Fil.1:21.