Stiftsrådet utnämnde koordinator och ledningsgrupp för svenska arbetet

Nyheter
8.12.2023

Missionsstiftets stiftsråd har vid sitt möte den 7 december 2023 utnämnt koordinator och ledningsgrupp för Missionsstiftets svenska arbete.

Redan tidigare har det svenska arbetet haft en ledningsgrupp. Framöver har ledningsgruppen ett tydligare uppdrag att stöda arbetet i församlingarna genom att arbeta med de frågor som är gemensamma för Missionsstiftets svenska församlingar, så som gemensamma evenemang och publikationer. Ledningsgruppen har likaså en viktig uppgift som kontaktpunkt mellan de geografiskt utspridda svenska församlingarna. Ida Heikkilä fortsätter som ordförande för ledningsgruppen. Ledningsgruppens medlemmar utnämns för ett år i taget.

Koordinatorns uppgift är ny, tidigare har det inte funnits en koordinator för det svenska arbetet. Koordinatorn har i uppdrag att hålla sig uppdaterad om läget i de svenska församlingarna, för att också kunna bistå Missionsstiftets kansli med information och framföra behov och önskemål. Koordinatorn håller kontakt med prästerna i de svenska församlingarna och leder arbetet bland dem, och är även medlem i ledningsgruppen.

Till koordinator för det svenska arbetet utses någon av Missionsstiftets präster. För perioden 2024–2025 har stiftsrådet utnämnt pastor Richard Eklund till koordinator.