Stiftsmötet summerade det gångna året och drog upp riktlinjer för det kommande

Nyheter
21.11.2023
Joel Kerosuo, Harri Lammi ja Sami Niemi osallistumassa hiippakuntakokoukseen Koinonia-keskuksen kirkkosalissa.

Stiftsmötet leddes av pastor Harri Lammi (i mitten). Sami Niemi (till höger) var sekreterare. Bild: Asko Iso-Kungas

Missionsstiftets högsta beslutande organ, stiftsmötet, samlas varje år på den tredje lördagen i november. I år hölls mötet lördagen den 19 november med hybridmodell, det vill säga man kunde delta både på plats i verksamhetscentret Koinonia och via internet. Från varje församling i Missionsstiftet hade man valt två representanter till mötet, och en pastor. Dessutom hade medlemmarna i stiftsrådet, Finska Lutherstiftelsens styrelse och konsistoriet bjudits in till mötet.

Före det egentliga stiftsmötet hade representanterna haft tillfälle att delta i ett distansmöte där verksamhetsberättelsen och bokslutet för år 2022 behandlades mera detaljerat. En av de frågor som behandlades där togs upp också i det egentliga stiftsmötet. I slutet av föregående år beslöts det att arbetsförhållandet för pastorn i Jyväskylä skulle göras om till en deltidstjänst från och med juli. Stiftsdekan Joel Kerosuo gick igenom utvecklingen under de senaste åren i Jesajan seurakunta: församlingen hade fört diskussioner med dekanen, man vidtog åtgärder och gjorde målsättningar. Församlingen lyckades fint med att förbättra ekonomin. Samtidigt verkade det ändå vara så att bördan låg på för få personer, och man lyckades inte få helheten i balans.

Församlingsrådets ordförande Tero Salmela kommenterade situationen: – Också vi tog först emot budskapet med blandade känslor, när Joel berättade om läget. Efter att det diskuterats öppet om frågorna var det lättande att börja bygga upp ny tillväxt och en ekonomi som inte längre går på minus. När man framöver grundar nya församlingar, eller då vi någon gång igen får en 100% pastor i Jyväskylä, behöver verksamheten utvecklas med beaktande av ekonomin på så sätt att församlingen växer tillsammans med verksamheten. Efter alla tråkigheter ser vi till och med mycket ljust på framtiden, och vi är vid gott mod. Jag vill tacka Missionsstiftet, dekanen och biskopen, samt distriksprost Kalle Väätäinen för stöd och uppmuntran, och för att de vandrat vid vår sida. I inget skede har vi blivit lämnade ensamma med ekonomin och alla andra frågor, och vi har bra planer för framtiden.

 

Ekonomi och strategiska planer 

Vid behandlingen av bokslutet för år 2022 visade det sig att helhetsresultatet var kraftigt på minus. Stiftets arbete hade ett underskott på 36 000 euro, tillsammans med församlingarna 132 000 euro. – Utgifterna kom från tidigare inledda arbetsområden och inte från nya insatser, konstaterade stiftssekreterare Sami Niemi.

Verksamhetsgranskare Ida Heikkilä konstaterade i sitt uttalade att Missionsstiftets ekonomi har omhändertagits på ett ändamålsenligt sätt. Heikkilä lyfte fram ett önskemål om att öka öppenheten i förhållande till Finska Lutherstiftelsen som är understödande medlem i Missionsstiftet. Redan i år innehöll budgeten för år 2024 en strukturförändring: Utöver att vissa kostnadsställen ändras kommer Missionsstiftets stiftsavgift och Lutherstiftelsens stiftelseavgift att förenas som en gemensam stiftsavgift för församlingarna. Dess storlek bestäms på basis av deltagarmedeltalet vid högmässorna år 2022. År 2024 är församlingens stiftsavgift 3,583 €/högmässodeltagare. – Målet med förnyelsen är att göra detta tydligare. Med denna summa försöker vi åskådliggöra kyrkans arbete på de olika arbetsområdena och som helhet, allt från barnläger till nattvardsbröd och från biskopens tågbiljetter till kansliets kuvert, beskrev stiftsdekan Kerosuo.

Joel Kerosuo puhuu hiippakuntakokouksessa.

Stiftsdekan Joel Kerosuo svarade på många frågor som stiftsmötesrepresentanterna ställde. Bild: Asko Iso-Kungas

Vidare gav stiftsmötet mandat åt konstitutionskommittén att fortsätta arbetet under år 2024. Av stiftsmötet har konstitutionskommittén tidigare fått mandat att utreda vilka för- och nackdelar det skulle medföra om Missionsstiftet registrerade sig som religionssamfund. Denna utredning blir tillgänglig för församlingarna under den kommande våren. I samband med detta är målet att höra församlingsmedlemmarna och församlingarna och att få en djupare uppfattning om olika synpunkter i denna fråga. År 2024 presenteras konstitutionskommitténs slutrapport för stiftsmötet.

I samband med verksamhetsplanen framhölls strävan till att förstärka Missionsstiftets strategiska arbete under det kommande året.

 

Erkänd kyrkogemenskap med Församlingsförbundet 

Mot slutet av stiftsmötet gjordes kyrkohistoria. Enligt förslag konstaterade stiftsmötet kyrkogemenskap mellan Missionsstiftet och Församlingsförbundet (Seurakuntaliitto). Biskop Juhana Pohjola inledde sin presentation genom att berätta att Församlingsförbundet är en självständig luthersk kyrka som grundades på 1920-talet och som nu firar sitt 100-årsjubileum. Missionsstiftet och Församlingsförbundet har fört lärosamtal sedan år 2015.  – Gemenskap i läran konstaterades redan tidigare, men en gemensam uppfattning är inte i sig tillräckligt, konstaterade biskopen och fortsatte: – Något som också behövs är att arbetarna och församlingarna får bekanta sig med varandra. Det här har pågått under flera års tid. Detta har lett till att vi kan bekänna och konstatera att vi har enhet i tron och läran. För oss är detta historiskt, för det här är den första finska lutherska kyrkan som vi har gemenskap med. Här ser jag Guds goda, kallande och samlande verk.

När stiftsmötet hade konstaterat lärogemenskap med Församlingsförbundet befullmäktigades biskop Juhana Pohjola att underteckna dokumentet med Församlingsförbundet. Den historiska stunden uppmärksammades med att de samlade stod upp och sjöng första versen av psalmen ”Herraa hyvää kiittäkää” (”Lova Gud i himmelshöjd”, Psb 292) och med gemensam bön.

Stiftsmötet avslutades med bokutgivning, vilket redan blivit tradition. Biskop Juhana Pohjola presenterade Årsboken 2023 och pastor Juuso Mäkinens verk med namnet ”Kristuksessa valitut pelastukseen. Pelastusvarmuus ja ennalta määrääminen” (”Utvalda till frälsning i Kristus. Frälsningsvisshet och förutbestämmelsen”).

 

Denna text är en översättning av Pauliina Pylvänäinens artikel ”Hiippakuntakokous summasi mennyttä vuotta ja linjasi tulevaa”, 20.11.2023.