Juhana Pohjola Missionsstiftets följande biskop

Nyheter
23.1.2021

Evangelisk-lutherska missionsstiftet i Finland har vid stiftsmötet 23.1.2021 valt stiftsdekan Juhana Pohjola till Missionsstiftets följande biskop. Prästkollegiets medlemmar och två lekmannarepresentanter från varje församling gav – genom förhandsröstning – 111 röster (90,2 %) åt Pohjola, medan den andre kandidaten, Esko Murto, fick 12 röster. Valdeltagandet var 95 %.

– Jag vill för egen del tacka för det stora förtroende som ni har visat genom att ge ett så här starkt stöd och genom att välja mig till detta viktiga och krävande uppdrag. Jag känner stor svaghet inför ett så här stort uppdrag och kall, en jag vet att denna sak har diskuterats i församlingarna och att man i den allmänna förbönen har bett för saken. Det uppmuntrar mig att se framåt, kommenterade den nyvalde Pohjola i sitt tacktal.

Pohjola tackade sina föregångare, vars exempel han får följa som biskop. Särskilt kom han ihåg biskop Matti Väisänens ord i samband med hans biskopsvigning, gällande biskopskorset:

– Biskopen bär det, inte på magen, utan på hjärtat. Om Gud vill, önskar jag vara en sådan biskop som bär Kristi korstecken på hjärtat och dela med mig av det livets ord som ensam gör oss levande och som ensam bygger upp kyrkan. För utgångspunkten är ju den att vi alla och vår kyrka är på vår himmelske Faders hjärta. I den här meningen har vi ett enormt gemensamt uppdrag i vårt kära fosterland och även på missionsfälten.

Biskop Risto Soramies beskrivning av sig själv som världens mest eländiga bedjare ledde Pohjola att fundera kring förbönens betydelse.

– I nästan varje brev ber aposteln Paulus om och om igen att församlingen skulle be för honom och hans medarbetare. Jag tänker att om jag sedan i augusti blir vigd till Missionsstiftets biskop så är jag en sådan biskop som allra mest behöver förböner.

 

Den tredje biskopen för Lutherstiftelsen, den andre för Missionsstiftet

Efter biskop Risto Soramies (biskop 2013–2021) blir Pohjola Missionsstiftets i ordning andre biskop. Biskop Matti Väisänen fungerade som den förste finske biskopen inom Missionsprovinsen i Sverige och Finland åren 2010–2013, innan Missionsstiftet grundades.

– Vårt prästerskap och församlingarnas representanter har idag valt pastor Juhana Pohjola till biskop för Missionsstiftet. Juhanas pastorala begåvning, hans kunskap och hans beprövade mod kommer till god användning. Juhana har förtroende och han är vida känd. Må Gud ge honom all den nåd och uthållighet som han behöver som församlingarnas och herdarnas herde, kommenterade biskop Soramies.

– Jag vill tacka pastor Esko Murto för hans beredskap att ställa upp som biskopskandidat. Missionsstiftet hade förmånen och lyckan att välja en biskop av två goda och beprövade män. Må Gud ge oss trogna herdar också i framtiden.

Juhana Pohjola (f. 1972) är stiftsdekan för Evangelisk-lutherska missionsstiftet i Finland (2013–) och Finska Lutherstiftelsens dekan (2000–2011, 2012–). Han har avlagt teologie magisters examen (Helsingfors universitet, 1997), Master of Sacred Theology (Concordia Theological Seminary, Fort Wayne, IN, USA, 1998) och teologie doktors examen (Helsingfors universitet, 2014). I sina studier har han forskat bl.a. kring Tertullianus, Hermann Sasses uppfattning om kyrkogemenskap samt de finska ordinationsformulärens uppfattning om prästvigning och -ämbetet. Han blev prästvigd i Uleåborgs stift år 1999 för tjänst inom Finska Lutherstiftelsen. Tidigare har han bl.a. arbetat som ansvarande pastor för Pyhän Markuksen luterilainen seurakunta i Helsingfors (2000–2012) och som gästande forskare vid Concordia Lutheran Theological Seminary i St Catherines, Canada (2011–2012). Han är gift och är far till fyra barn. Han spelar tennis och läser gärna på sin fritid.

Enlgit plan kommer Juhana Pohjola att vigas till biskop 1.8.2021 i samband med Missionsstiftets sommarfest i Loimaa.

 

Bön för den blivande biskopen

Församlingarna uppmanas att tillfoga denna bön till söndagens allmänna förbön:

Gud Allsmäktig och nådig, vår Herres Jesu Kristi Fader. Du har gett din kyrka det heliga och apostoliska ämbetet, genom vilket du vallar oss med ditt ord och dina sakrament, beskyddar oss mot vilseledning och håller oss kvar på det eviga livets väg. Vi tackar dig för att du genom din Helige Ande har lett din kyrka att välja Juhana Pohjola som vår blivande biskop. Vi ber dig: utrusta honom med trofasthet och vishet för detta ädla ämbete, för din kyrkas bästa. Bevara oss enade i evangeliets sanning och kärlek. Detta ber vi om genom Jesus Kristus, vår Herre och himmelske Överstepräst, som lever och härskar tillsammans med dig och den Helige Ande, i en gudom, nu och för evigt. Amen.

 


Evangelisk-lutheska missionsstiftet i Finland är en konfessionell luthersk kyrka med ca 40 församlingar och 2200 medlemmar. Missionsstiftet är medlem i Internationella lutherska rådet (International Lutheran Council, ILC) och har kyrkogemenskap med Missionsprovinsen i Sverige, Det evangelisk-lutherske stift i Norge (DelsiN), Evangelisk-lutherska kyrkan i England (ELCE), Tysklands självständiga evangelisk-lutherska kyrka (SELK), Lutherska kyrkan i Canada (LCC) och den lutherska Missourisynoden (LCMS) i Förenta staterna. Missionsstiftets vision är att stå fast vid, förvalta och sprida den bibliska och lutherska tron och det församlingsliv som på många håll och på många sätt har brutits i Finland.