Givande studier

Nyheter
8.3.2022

Från och med år 2014 har amerikanska Concordia Theological Seminary (Fort Wayne, Indiana) tillsammans med Församlingsfakulteten i Göteborg ordnat teologisk vidareutbildning med europeiska studeranden som målgrupp. Efter nio intensivkurser och ett slutarbete är resultatet en S.T.M.-examen, det vill säga Master of Sacred Theology (förkortningen kommer från det latinska namnet Sacrae Theologiae Magister). Studierna finansieras av amerikanska Bo Giertz Fund som fungerar med gåvomedel. Studerandenas logi under kursens gång arrangeras av Immanuelförsamlingen, som är Missionsprovinsens församling i Göteborg. Missionsstiftets präster har både med tid och ekonomiskt understötts av Finska Lutherstiftelsen, som bland annat bekostat S.T.M.-studerandenas resor till och från studieorten.

Till min stora glädje fick också jag avlägga S.T.M.-studier under åren 2014-2020. Jag deltog i kurser åren 2014-2018, åtta gånger i Göteborg och en gång i Wittenberg. Kurserna har behandlat en bred skala av ämnen inom systematisk teologi, exegetik, kyrkohistoria och praktisk teologi. Fastän respektive kurs har sitt fokus i något av dessa ämnen behandlas de dock inte separat från varandra, utan de knyts samman. Den kristna läran grundar sig på Bibelns ord, som kyrkan genom historien förkunnat. Ofrånkomligen syns bekännelsen också i församlingens liv och praxis. Man kunde därför säga att församlingslivet är både startpunkt och ändstation för studierna. Undervisning ges för att dess frukt ska bli till näring för församlingarna.

Jag blev färdig med mitt slutarbete under våren 2020. Ett S.T.M.-slutarbete ska också muntligen försvaras, medan de på förhand utsedda läsarna ställer kvistiga frågor. Det måste medges att detta förhör på förhand orsakade viss nervositet! På grund av koronapandemin blev dimissionen uppskjuten till denna vår; den festliga ceremonin hölls i Göteborg söndagen den 6 mars 2022. Det var tre som utexaminerades: Vesa Pöyhtäri från Finland och Gints Graudiņš från Lettland, samt undertecknad.

Vid festligheterna åskådliggjordes något som också i övrigt varit kännetecknande för studierna, nämligen hur internationellt S.T.M.-programmet är. I början hölls en tidebön där min gode vän, den svenske pastorn Jonatan Ådahl, var liturg. Predikan hölls av Församlingsfakultetens lektor i Nya testamentet, doktor Timo Laato från Finland. Högskolan i Fort Wayne representerades av S.T.M.-programmets direktor, doktor Naomichi Masaki från Japan, som tillsammans med doktor Daniel Johansson presenterade de utexaminerade från Finland och Lettland. Festtalet hölls av doktor Rune Imberg från Sverige. En hälsning framfördes även av Missionsprovinsens biskop Bengt Ådahl och Församlingsfakultetens rektor, doktor Torbjörn Johansson. Närvarande var åtminstone en gäst från Etiopien; flera finländare fanns på plats. I sitt festtal framhöll Rune Imberg också det hur många nationaliteter som faktiskt är representerade bland S.T.M.-studerandena. Det här kan jag också själv bekräfta. Bland kurskamraterna har det funnits män från respektive land i Norden, men dessutom också från Lettland, Ryssland, Ukraina, Rumänien, Moldova, Japan och Förenta staterna.

Internationalitet är kanske inte ett ändamål i sig, i världslig bemärkelse. För Kristi kyrka är det dock något nödvändigt; annars finns risken att vi missar en viktig egenskap som kyrkan har. Vi är ett enda Guds folk, fastän vi till vår bakgrund kan vara greker eller judar. Som gemensam egendom har vi Guds ord som vi fått som gåva, en enda tro och en bekännelse. I Jesus Kristus är vi bröder och systrar, och vi behöver varandra.

I Kristi kyrka har var och en sin givna plats i ett visst land och en viss kultur, i en bestämd stad och församling. I varje land har kyrkan sina säregna utmaningar som kräver att kristna i allmänhet och präster i synnerhet fördjupar sig i Guds ord för att få den hjälp som behövs. Varje kyrka har likaså sina säregna gåvor; något som kyrkan tack vare sin erfarenhet kanske ser klarare än vad en systerkyrka gör. I samband med studierna – kanske i synnerhet i diskussionerna efter föreläsningarna – har vi som deltagit fått dela med oss av dessa gåvor. Kanske har man lyckats ge något åt en broder? Åtminstone har man fått ta emot väldigt mycket!

Fastän S.T.M.-studierna nu är avslutade för min egen del, erbjuds också framöver god undervisning i S.T.M.-programmet. Där ges också tillfälle att dela med sig och ta emot av de goda gåvor som Gud har gett för vårt gemensamma bästa. Må Herren välsigna programmet och leda det så att flera får ta del av undervisningen – kanske också någon från Finland?

Otto Granlund

Pastor

Vasa ,