Stiftsmötet uppdaterade stiftsordningen

Biskop Risto Soramies talar vid Ad Sextambönen.

Missionsstiftets årliga stiftsmöte hölls lördagen 17.11. 2018 i Koinoniacentret i Helsingfors. Stiftsmötet är Missionsstiftets högsta beslutande organ, där församlingarnas och prästkollegiets representanter fattar beslut om stiftets verksamhet. Ett glatt sorl fyllde kyrkosalen då 99 ansvarsbärare i församlingarna och representanter för prästerskapet runtom i Finland träffades för första gången på länge.

De två föregående åren har i stiftsmötet fattats beslut om ingående av kyrkogemenskap. Detta år fick vi med glädje anteckna medlemskapet i ILC. Missionsstiftet godkändes som medlem i International Lutheran Council tidigare denna höst. Notisen om denna händelse kan du läsa här.

 

Stiftsmötet börjar.

Förutom de stadgeenliga ärendena hade mötet en uppdatering av stiftsordningen på agendan. Nästan omärkligt fyllde Missionsstiftet fem år på våren 2018. Man har nu så mycket erfarenhet av stiftsordningens funktionsduglighet att det var motiverat att företa de första rättelserna. Någon större strukturell nyordning förelades inte mötet, eftersom stiftsordningen under dessa år visat sig väl konstruerad. Förutom enstaka preciseringar företogs två större ändringar  i stiftsordningen.

Missionsstiftet som luthersk kyrka

Den första större preciseringen hänförde sig till den i stiftsordningens första kapitel definierade Missionsstiftets bekännelse och väsen. Formuleringarna i texten i den andra och i den tredje paragrafen ville man precisera så, att Missionsstiftets kyrkliga karaktär tydligare framgår. Tidigare talades i stiftsordningen om en kyrklig struktur och Missionsstiftets väsen definierades i förhållande till Finlands evangelisk-lutherska kyrka, en definition som klart tillhör stiftelseurkunden. Motiveringarna till ändringen klargör helheten:

”Skäl för en precisering av stiftsordningen ger också det, att Missionsstiftet därmed framträder som en luthersk kyrka både i Finland och utomlands. Vi har ingått kyrkogemenskap med tre kyrkor: Missionsprovinsen i Sverige, Det evangelisk-lutherske Stift i Norge och Lutheran Church Canada. Därtill pågår flera samtal som syftar till kyrkogemenskap med andra kyrkor – också i Finland. Dessutom har Missionsstiftet godkänts som medlem i de konfessionella lutherska kyrkornas samarbetsorgan International Church Council på hösten år 2018.

I dessa samtal som syftar till kyrkogemenskap har vi betonat två saker. Å ena sidan det, att Missionsstiftet är en luthersk kyrka, som självständigt svarar för sin verksamhet och sin ekonomi samt sitt beslutsfattande. Å andra sidan har vi framfört att vi inte sett behov av att registrera oss som ett religiöst samfund.

Den andra och tredje paragrafen godkändes som följer:

2 § Missionsstiftet är en luthersk kyrka i Finland. Den är en del av ”en helig, allmän och apostolisk kyrka” som bekännes i kyrkans trosbekännelser. Den gäller de skyldigheter och löften som Gud gett kyrkan i sitt ord. Enligt definitionen i Augusburgska bekännelsens artikel VII är den verkligen en kyrka på grund av och i kraft av de nådemedel som där förvaltas.

3 § Missionsstiftet vidareför för sin del den lutherska tro och det lutherska församlingsliv som verkat i Finland.

I den rättade formuleringen utsäges nu klart att Missionsstiftet är en luthersk kyrka. Vi definierar inte vår historiska kontinuitet utgående från andra kyrkor, utan i förhållande till den lutherska tro och det lutherska församlingsliv, som verkat i Finland.

Organisationsformen förblir en icke-registrerad förening trots denna förändring. En registrering som religiöst samfund ingår inte i verksamhetsplanen.

Kallande av präster

Den andra större ändringen av stiftsordningen gäller förfarandet vid kallande av präster. Detta avsnittet var tidigare ofullständigt, varför hela kallelseprocessen måste nyskrivas på grundval av de erfarenheter som gjorts. I ändringen blir församlingens roll som utfärdare av kallelsen tydligare. De vokationssamtal som hör till kallelseförfarandet blir väsentliga. Uppgiftsfördelningen mellan församlingen, dekanen, biskopen och arbetsgivaren blir tydligare.

Stadgeenliga ärenden

Vid stiftsmötet beslöts naturligtvis också om stadgeenliga ärenden. Verksamhetsberättelsen och bokslutet för år 2017 godkändes. Likaså godkändes verksamhetsplanen och budgeten för 2019 och val förrättades för ersättande av de ledamöter av stiftsrådet som stod i tur att avgå. De största förändringarna för år 2019 gäller missionsarbetets tillväxt. I budgeten växte det yttre missionsarbetet med ca 57 % jämfört med budgeten för 2018. Organisationen Lutherans in Africa är en allt viktigare partner för Missionsstiftet. Till familjen Mays arbete kommer stödandet av familjen Simojokis arbete och de undervisningsresor som Missionsstiftets pastorer företar till Kenya, Lutheran School of Theology, etableras. En stor nyhet i verksamhetsberättelsen för år 2019 är också Missionssstiftets sommarfest det första veckoslutet i augusti.

Pastor Eero Pihlava presenterar den nya andaktsboken.

Andaktsboken ”Seuraa minua – Kirkkovuosi Jeesuksen seurassa”

Som avslutning på mötet publicerades missionsstiftets nya andaktsbok Seuraa minua – kirkkovuosi Jeesuksen seurassa. (På svenska ungefär: ”Följ mig – kyrkoåret i Jesu sällskap”). Ordförande för bokkommittén, pastor Eero Pihlava, presenterade bokens redigeringsprocess och innehåll. Boken ger veckoandakterna i hemmet kyrkoårets text för söndagen. Den nya boken finns på församlingarnas bokbord och i Missionsstiftets butik.