Organisation

Som grund för Missionsstiftets verksamhet står de församlingar som hör till stiftet. Församlingarnas pastorer och representanter som valts av församlingsmedlemmarna bildar tillsammans stiftsmötet. Stiftsrådet, som väljs av stiftsmötet, planerar och förverkligar stiftets administration och praktiska frågor som har med verksamheten att göra.

Biskopen bär stiftets andlig-teologiska herdeansvar. Biskopens uppgift är att ha tillsyn över församlingarna och prästerskapet. Som hjälp i denna uppgift har biskopen ett konsistorium som består av sex personer, som bl.a. ansvarar för att pröva prästkandidater innan de vigs till präster och att medla vid tvistefrågor som uppstår i församlingarna. Stiftsdekanen är ett stöd för biskopen i synnerhet i administrativa ärenden. Biskopen och prästerna bildar tillsammans prästkollegiet.

Stiftets kansli betjänar stiftets präster och församlingar i det praktiska förverkligandet av stiftets administration, i informationsspridning och i olika bokföringsuppgifter. Kansliets arbete leds av stiftsdekanen.

En god administration och ett sunt bruk av makt grundar sig på en gemensamt överenskommen ordning, som man är medveten om redan på förhand. I så fall kommer inte personer och människors personliga egenskaper att styra beslutsfattandet, utan besluten fattas i enlighet med allmänt kända och öppet överenskomna principer. En god administration sätter också gränser för sig själv och definierar vilka frågor som hör till dess område och vilka som inte gör det. Stiftsordningen, som är godkänd av stiftsmötet, reglerar Missionsstiftets administration, verksamhet och bekännelse.