Finska Lutherstiftelsen

Finska Lutherstiftelsen grundades 1999. Dess grunduppgift har varit att bygga gudstjänstgemenskaper i Finland. De församlingar som kommit med i samband med arbetet har är personförsamlingar. De har själva kallat sina herdar, de samlas regelbundet till luthersk mässa och svarar själv för sin verksamhet och ekonomi. Den första församlingen började sin verksamhet hösten 2000 i Helsingfors. Arbetet har växt snabbt. Sammanlagt nästan 30 nya församlingar har fötts på olika håll i Finland. Arbetarskaran har växt från en till aderton. Luthersstiftelsen har fungerat som en stöd- och samarbetspartner för församlingar och som arbetsgivare för prästerskapet. Luthersstiftelsen har också med sin vida publikationsverksamhet spridit och fördjupat kännedomen om den lutherska tron.

År 2004 blev Luthersstiftelsen stödmedlem i Missionsprovinsen i Sverige. Detta möjliggjorde att de församlingar som verkat i Luthersstiftelsens gemenskap från och med 2005 har haft möjlighet till egna prästvigningar för prästkandidater som inte kunde ha vigts inom Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland. Till och med år 2013 har 20 män prästvigts. År 2010 fick de församlingar som är verksamma inom Lutherstiftelsen en egen biskop i och med att Matti Väisänen vigdes till biskop. Han fungerade som biskop för Missionsprovinsen i Sverige och Finland, med Lutherstiftelsens gemenskaper och präster som sitt ansvarsområde. Under tiden har Lutherstiftelsen och dess församlingar förberett grundandet av ett finländskt missionsstift. Lutherstiftelsen med i dess organisationsform som stiftelse kan inte svara på det behov av en kyrklig struktur som skötandet av församlingslivet kräver. Därför har församlingarna grundat Missionsstiftet, som har de kyrkliga organ som behövs samt en biskop som deras ledare. Missionsstiftet är också en vidare struktur än Lutherstiftelsen, eftersom även andra församlingar blivit medlemmar i stiftet.

Missionsstiftet grundades inte av Lutherstiftelsen, utan av församlingarna. Lutherstiftelsen är däremot en understödande medlem i stiftet. Stiftelsen är en av Missionsstiftets bakgrundsorganisationer. Lutherstiftelsen fortsätter som arbetsgivare för de präster som tjänar sådana församlingar som uppkommit som resultat av stiftelsens verksamhet. På samma gång möjliggör stiftelsen Missionsstiftets arbete genom sina publikationer och utrymmen. Lutherstiftelsen betjänar stiftet genom att ta hand om ekonomin och personalärenden, medan den biskopsliga tillsynen, teologin och församlingsarbetet förverkligas i Missionsstiftets regi.