Evangelisk-lutherska missionsstiftet i Finland grundat

Lähetyshiippakunnan perustamisasiakirja allekirjoitettiin Lahdessa 16.3.2013.På lördagen 16.3 har 22 församlingarna i Finska Lutherstiftelsens gemenskap tillsammans med Aamoksen seurakunta i Letala, Pyhän Marian seurakunta i Raumo och Elian seurakunta i Sodankylä grundat Evangelisk-lutherska missionsstiftet i Finland.

Stiftets grundläggande möte hölls i Lahtis. I samband med mötet hölls ett biskopsval, där den första biskopen för stiftet valdes. De församlingar som grundat stiftet – samt deras biskop Matti Väisänen – har hittills verkat inom Missionsprovinsen i Sverige och Finland (Ruotsin ja Suomen lähetyshiippakunta). Väisänen lämnar sin uppgift efter att ha vigt den nya biskopen till sitt ämbete. Vigningsmässan hålls i Helsingfors 4.5.2013.

-Det nära förhållandet till Missionssprovinsen upprätthålls också efter det här, men i och med grundandet av Missionsstiftet uppstår det i Finland en ny och fristående kyrklig struktur, konstaterar avgående biskop Väisänen.

Är det fråga om att en ”ny kyrka” grundas?

Stiftets organisering innebär inte att ett nytt religiöst samfund grundas. Det grundläggningsdokument som mötet godkänt konstaterar:

För att trygga den kyrkliga kontinuiteten och ett liv i enlighet med kyrkans kännetecken organiserar sig nedan nämnda församlingar som ett stift. Stiftet bevarar i sin stiftsordning en kyrkoordning i enlighet med apostolisk tro och lära samt kyrkorättens kontinuitet. På samma sätt med den kyrkliga kontinuiteten i åtanke låter församlingarna i detta skede bli att registrera sig som ett religiöst samfund, vilket möjliggör en församlingsgemenskap inom denna stiftsstruktur för så väl bekännelsetrogna medlemmar av Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland, som de lutheraner som lämnat detta samfund.

I samband med det grundläggande mötet godkändäs även Missionsstiftets stiftsordning. Om stiftets väsen konstaterar ordningen följande:

Missionsstiftet är en av församlingar bildad självständig kyrklig struktur under biskopslig tillsyn. Det är en del av den ”ena, heliga, katolska och apostoliska kyrkan” som bekänns i kyrkans trosbekännelser, som berörs av de förpliktelser och löften som Guds ord gett åt kyrkan, och som i enlighet med definitionen i Augsburgska bekännelsens sjunde artikel är en sann kyrka, på grund av och i kraft av de nådemedel som förvaltas i det. (Kapitel 1, 2§)

Om förhållandet till Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland konstateras:

Missionsstiftet har kommit till inom Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland och det fortsätter den lutherska tro och det församlingsliv som har verkat i Finland, dock utan att vara del av dess nuvarande styrelsestruktur. (3§)

Markuksen seurakunnan edustajat iloisina Lahdessa

Bakgrund:

  • Finska Lutherstiftelsen grundades år 1999 och har verksamhet på 27 orter.
  • Förutom Lutherstiftelsens församlingar deltog tre andra fristående gudstjänstgemenskaper i grundandet av stiftet.
  • Missionsprovinsen i Sverige och Finland är en svensk förening som grundats 2004. Inom Lutherstiftelsen tjänar åtta präster som blivit prästvigda i Sverige.
  • Matti Väisänen vigdes till biskop år 2010. Han har prästvigt 12 personer.