Jumalanpalvelus elämäksi, seurakunta kodiksi!

Ofta ställda frågor

Här hittar du allmän information om Missionsstiftet

Stiftets grundande

På vilket sätt skiljer sig stiftet från väckelserörelserna?

Många väckelserörelser gör ett värdefullt arbete i förkunnelsen, i själavårdsarbetet och på missionsfälten. De har ändå inte i enlighet med sin verksamhetsidé velat grunda församlingar, utan har sett sin egen uppgift inom andra områden. På grund av detta förblir de en del av ev. luth. kyrkan i Finlands förvaltningsstruktur, ekonomi och verksamhetsformer. Missionsstiftet och dess församlingar erbjuder däremot en helhetsbetonad gemenskap av församlingar, med de friheter och skyldigheter som det medför.

Stiftets församlingar kallar sina egna pastorer och stiftets biskop prästviger och leder prästerna. Man kan bli döpt in i eller ansluta sig till församlingsgemenskapen, och församlingens medlemmar bär själva ansvaret för ekonomin och verksamheten. Inom flera väckelserörelser finns det tecken på en utveckling mot en mer församlingsbetonad verksamhet, bland annat genom grundandet av gudstjänstgemenskaper. Missionsstiftet önskar gärna samarbeta med alla som eftersträvar en luthersk kyrklig förnyelse.

Vad är de församlingarna som grundat stiftet?

Församlingarna som grundat stiftet är självständiga gudstjänstgemenskaper där människor samlas regelbundet för att be, höra evangeliets predikan, ta emot nattvardens gåva och uppleva de kristnas gemenskap. Församlingarna är organiserade som oregistrerade föreningar. De har ett eget namn och är ansvariga för sin egen verksamhet. De har kallat åt sig själva en pastor som bär det andliga ansvaret för församlingens verksamhet. Medlemskapet i församlingen grundar sig inte på boendeort. Dessa församlingar är till sin struktur personförsamlingar.

Varför ett sådant namn?

Orden evangelisk-lutherska och i Finland speglar kontinuiteten i förhållande till den finländska lutherdomen. Missionsstiftet förkunnar inte någon ny lära eller skapar ett främmande församlingsliv till den gamla lutherdomen, utan förenar sig med den evangelisk-lutherska tron som bekänts i Finland redan länge före oss.

Missionsstiftet kallas det för eftersom dess uppgift inte endast är att värna om traditioner och bevara läran, utan också att predika, bjuda in och sprida evangeliet såväl i Finland som i andra länder. Evangeliet skapar alltid mission, och en frisk församling är alltid en sändande/missionerande församling. Samtidigt måste man förstå att allt färre i Finland känner evangeliet och tror på Kristus som sin frälsare. Vårt land håller på att bli och har i stor utsträckning redan blivit ett missionsfält.

Stift kallas det för eftersom det  1) är en kyrklig struktur bestående av flera församlingar som 2) leds av en biskop. Detta kallas i kyrklig vokabulär för stift. En biskop ansvarar för ett stift.

Vem grundade Missionsstiftet?

25 församlingar grundade Missionsstiftet den 17.3.2013 med sina befullmäktigade representanters förmedling. Dessa församlingar har uppkommit huvudsakligen som ett resultat av den år 2000 grundade Finska Luthersstiftelsen arbete.

Är Missionstiftet en självständig kyrka?

Missionsstiftet är en del av den ” ena, heliga, katolska och apostoliska kyrkan”, som bekänns in kyrkans trosbekännelser.

Enligt de Lutherska bekännelseskrifterna är kyrkan de heligas gemenskap var evangeliet rent förkunnas och sakramenten rätt förvaltas. Därför är Missionsstiftet på grund av och i kraft av, däri skötta nådemedlen en sann kyrka. Enligt sin konstitutionsform är Missionsstiftet en oregistrerad förening. Missionsstiftet är inte ett registrerat religiöst samfund.